pilotppg.pl

Naszą pasją są przestworza...

Piaszczyste plaże...
Na greckiej ziemi
Paramotors pilot's
Stowarzyszony....
KSP na Olimpie
Swiętowanie w Grecji
A od Adama wszystko się zaczęło...
facebook_page_plugin
×

Uwaga

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

Statut do pobrania tutaj

Rozdział I - Postanowienia ogólne

„Krasnostawskie Stowarzyszenie Paralotniowe”
z siedzibą w Krasnymstawie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

„Krasnostawskie Stowarzyszenie Paralotniowe”
zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska zaś siedziba władz mieści się w Krasnymstawie.

§ 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II - Cele i sposoby działania

 Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:
1.  Popularyzacja paralotniarstwa oraz dyscyplin z nim związanych.
2.  Podnoszenie kwalifikacji Członków Stowarzyszenia w dziedzinie paralotniarstwa oraz dyscyplin z nim związanych.
3.  Podnoszenie bezpieczeństwa w uprawianiu paralotniarstwa.
4.  Wspieranie sportowych ambicji Członków Stowarzyszenia.
5.  Prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania nowych terenów do uprawniania paralotniarstwa.
6.  Wspieranie Członków Stowarzyszenia w działaniach w innych dziedzinach sportów lotniczych.
7.  Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego nie będącej działalnością gospodarczą, w zakresie:
a)  Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności;
b)  Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
c)  Turystyki i krajoznawstwa;
d)  Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
e)  Ratownictwa i ochrony ludności;
f)   Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
g)  Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym promowanie i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych.
9. Udział w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych i niematerialnych na finansowanie celów określonych w §6 i na rzecz Stowarzyszenia.
2. Organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznacza się na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o paralotniarstwie i sportach lotniczych, między innymi przez organizowanie festynów, pikników itp., opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, szkoleniowych i innych.
4. Finansowanie i organizowanie kursów, szkoleń i zawodów sportowych.
5. Działalność edukacyjną.
6. Współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi.
7. Współpracę międzynarodową.
8. Współpracę z mediami.
9. Prowadzenie serwisu internetowego.
10.Współpracę z Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Policją i Wojskiem.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)  Członków zwyczajnych,
2)  Członków wspierających.
3)  Członków honorowych

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Godność Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Członkowie założyciele po zarejestrowaniu Stowarzyszenia stają się Członkami zwyczajnymi.

§ 12.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2) Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
3) Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
3) Aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
4) Nie podejmowania działań, które mogły by przynieść szkodę Stowarzyszeniu.
5) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członek wspierający, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2 pkt 1,3,4 i 5.

§ 14.

1. Członek honorowy, posiada prawa określone w § 12 ust. 1.
2. Członek honorowy posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2 pkt 1,3,4 i 5.

§ 15.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
2)  Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3)  Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące.
4) Uchwały Zarządu stwierdzającej działanie na szkodę Stowarzyszenia, nieprzestrzeganie postanowień Statutu lub nie realizowanie uchwał władz Stowarzyszenia.
5) Utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Walne Zebranie Członków zwołuje w tej sprawie Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłynięcia odwołania.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.
5. Osobom skreślonym z listy członków nie przysługuje zwrot wpisowego, składek, ani żadnego rodzaju rekompensata.

Rozdział IV - Organy Stowarzyszenia

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 16.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków.
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna.

§ 17.

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Uchwały Władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane w oparciu o głosowanie drogą elektroniczną. W przypadku głosowania drogą elektroniczną, po uprzednim zawiadomieniu o głosowaniu w sposób przewidziany w Regulaminie głosowania drogą elektroniczną, za osobę obecną uznaje się wyłącznie osobę biorącą udział w głosowaniu.
Wyklucza się możliwość dokonania za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
- wyboru lub odwołania Władz,
- likwidacji Stowarzyszenia

§ 18.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez kooptację spośród nie wybranych kandydatów z ostatnich wyborów, wg kolejności uzyskanych głosów. Kooptacji dokonuje Zarząd.
Jeśli z jakichkolwiek przyczyn kooptacja jest niemożliwa, skład osobowy władz Stowarzyszenia jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko. Wybory przeprowadza Walne Zebranie Członków zwołane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 60 dni od zaistnienia zdarzenia.


Walne Zebranie Członków

§ 19.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi.
2) Z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§ 20.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 marca.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na czas zebrania, spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd.
2) Komisja Rewizyjna.
3) 15 członków Stowarzyszenia.
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności:
1) W    pierwszym terminie - co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2) W drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut po pierwszym terminie - bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
10. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) Uchwalenie statutu i jego zmian.
2) Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
3) Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
5) Ustalanie wysokości składek członkowskich.
6) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

Zarząd

§ 22.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 członków.
1) Prezesa.
2) Sekretarza.
3) Skarbnika.
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia jest:
     dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.
4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Wybór Prezesa Zarządu odbywa się w głosowaniu bezpośrednim. Pozostałe funkcje rozdzielają między siebie wybrani Członkowie Zarządu.

 
§ 23.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) Realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
2) Ustalanie budżetu Stowarzyszenia.
3) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
4) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
5) Podejmowanie wszelkich decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
6) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
7) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.
8) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
9) Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
10) Pobieranie składek członkowskich.
11) Zgłaszanie wniosków o nadanie lub pozbawienie godności Członka honorowego Stowarzyszenia.
12) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

§ 24.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 25.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
2) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
3) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
4) Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
5) Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.
6) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
    w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
b) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
    lub przestępstwo skarbowe.
c) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 27.

W przypadkach określonych w § 25 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V - Majątek i fundusze

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 28.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) Składki członkowskie.
2) Darowizny, zapisy i spadki.
3) Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zabrania się:
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
b) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§ 30.

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego Członka Zarządu

Rozdział VI - Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).


 

Nasi sponsorzy